Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}).

Câu hỏi: Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}). Trong các số tự nhiên gồm 6 chữ số được lập từ các chữ số thuộc tập , chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số đó luôn xuất hiện  chữ số , các chữ số còn lại đôi một khác nhau. A. (frac{35}{972})    […]

Di hoc toan