Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+le

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+left( m-3 right){{x}^{2}}+x+1) tại ba điểm phân biệt (Aleft( 1;{{y}_{A}} right),,,B,,,C) sao cho (BC=2sqrt{3}.) Tổng bình phương tất cả các phần tử của tập hợp S là: A. 64 B. […]

Di hoc toan