Chuyên mục: Đề thi thử THPT QG môn Toán

Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}). Trong các số tự nhiên gồm 6 chữ số được lập từ các chữ số thuộc tập , chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số đó luôn xuất hiện  chữ số , các chữ số còn lại đôi một khác nhau. A. (frac{35}{972})    ….  Read More

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+le

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+left( m-3 right){{x}^{2}}+x+1) tại ba điểm phân biệt (Aleft( 1;{{y}_{A}} right),,,B,,,C) sao cho (BC=2sqrt{3}.) Tổng bình phương tất cả các phần tử của tập hợp S là: A. 64 B. ….  Read More

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.{A}{B}{C}{D}).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}’). Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (AB) và ({B}’C) bằng (frac{2asqrt{5}}{5}), khoảng cách giữa 2 đường thẳng BC và (A{B}’) bằng (frac{2asqrt{5}}{5}). Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và (B{D}’) bằng (frac{asqrt{3}}{3}). Tính thể tích khối hộp chữ nhật đã cho. A. (4{{a}^{3}}).        ….  Read More

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị hàm số f’(x) như hình vẽ bên.

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị hàm số f’(x) như hình vẽ bên. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (gleft( x right)=fleft( x right)-mx) có đúng hai điểm cực tiểu?   A. 6 B. 7 C. 9 ….  Read More

Trong không gian cho tam giác (ABC) đều cạnh bằng 8, M là một điểm tùy ý thỏa mãn (M{{A}^{2}}+M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}=100).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Trong không gian cho tam giác (ABC) đều cạnh bằng 8, M là một điểm tùy ý thỏa mãn (M{{A}^{2}}+M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}=100). Khi đó, quỹ tích điểm (M) là một mặt cầu có bán kính bằng bao nhiêu? A. 6 B. (3sqrt{3}) C. (2sqrt{3}) D. 2 Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời ….  Read More

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số (y=2x^3-(2+m)x+m) cắt trục hoành tại 3

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thánh Tông lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số (y=2x^3-(2+m)x+m) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt A. (m > -frac{1}{2}) B. (m > -frac{1}{2},,,mne 4) C. (m > frac{1}{2}) D. (m le -frac{1}{2}) Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi ….  Read More

Cho cấp số cộng (un) có u4 = – 12, u14 = 18. Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thánh Tông lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho cấp số cộng (un) có u4 = – 12, u14 = 18. Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là: A. S = 24 B. S = – 25 C. S = – 24 D. S = 26 Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi ….  Read More

Đồ thị hình bên là của hàm số nào?

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thánh Tông lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Đồ thị hình bên là của hàm số nào? A. (y=x^4-2x^2+1) B. (y=-x^4+3x^2+1) C. (y=-x^4+2x^2+1) D. (y=x^4+3x^2+1) Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp ….  Read More

Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1  triệu đồng, với lãi suất kép 1% trên thán

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thánh Tông lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng gửi 1  triệu đồng, với lãi suất kép 1% trên tháng. Sau hai năm 3 tháng (tháng thứ 28) người đó có công việc nên đã rút toàn bộ gốc và lãi về. Hỏi  người đó được rút về bao nhiêu tiền? A. 100.[(1,01)27 – 1] ….  Read More

Cho dãy số ({u_n}=frac{{n^2+2n-1}}{{n+1}}) . Tính u11

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPT QG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thánh Tông lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho dãy số ({u_n}=frac{{n^2+2n-1}}{{n+1}}) . Tính u11 A. ({u_{11}}=frac{{182}}{{12}}) B. ({u_{11}}=frac{{1142}}{{12}}) C. ({u_{11}}=frac{{1422}}{{12}}) D. ({u_{11}}=frac{{71}}{6}) Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời ….  Read More