ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 23 – file word

0 commentsĐề thi toánĐề thi toán 2020hoc tap se

ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 23 – file word ————- Ebooktoan.com sưu tầm và post lại theo từng đề để các bạn dễ tham khảo và làm các đề đều có giải chi tiết. ———– ========== GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm ============   ————– ….  Read More

ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 22 – file word

0 commentsĐề thi toánĐề thi toán 2020hoc tap se

ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 22 – file word ————- Ebooktoan.com sưu tầm và post lại theo từng đề để các bạn dễ tham khảo và làm các đề đều có giải chi tiết. ———– ========== GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm ============   ————– ….  Read More

ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 21 – file word

0 commentsĐề thi toánĐề thi toán 2020hoc tap se

ĐỀ TOÁN DỰ ĐOÁN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 – số 21 – file word ————- Ebooktoan.com sưu tầm và post lại theo từng đề để các bạn dễ tham khảo và làm các đề đều có giải chi tiết. ———– ========== GV ôn tập cho học sinh, HS tự làm ============   ————– ….  Read More

Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho tập (A=left{ 1,2,3,4,5,6 right}). Trong các số tự nhiên gồm 6 chữ số được lập từ các chữ số thuộc tập , chọn ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số đó luôn xuất hiện  chữ số , các chữ số còn lại đôi một khác nhau. A. (frac{35}{972})    ….  Read More

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+le

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (y=x+m-1) cắt đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}+left( m-3 right){{x}^{2}}+x+1) tại ba điểm phân biệt (Aleft( 1;{{y}_{A}} right),,,B,,,C) sao cho (BC=2sqrt{3}.) Tổng bình phương tất cả các phần tử của tập hợp S là: A. 64 B. ….  Read More

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.{A}{B}{C}{D}).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}’). Khoảng cách giữa 2 đường thẳng (AB) và ({B}’C) bằng (frac{2asqrt{5}}{5}), khoảng cách giữa 2 đường thẳng BC và (A{B}’) bằng (frac{2asqrt{5}}{5}). Khoảng cách giữa 2 đường thẳng AC và (B{D}’) bằng (frac{asqrt{3}}{3}). Tính thể tích khối hộp chữ nhật đã cho. A. (4{{a}^{3}}).        ….  Read More

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị hàm số f’(x) như hình vẽ bên.

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị hàm số f’(x) như hình vẽ bên. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (gleft( x right)=fleft( x right)-mx) có đúng hai điểm cực tiểu?   A. 6 B. 7 C. 9 ….  Read More

Trong không gian cho tam giác (ABC) đều cạnh bằng 8, M là một điểm tùy ý thỏa mãn (M{{A}^{2}}+M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}=100).

0 commentsĐề thi thử THPT QG môn ToánĐề thi thử THPTQG môn Toán năm 2020 Trường THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh lần 1hoc tap se

Câu hỏi: Trong không gian cho tam giác (ABC) đều cạnh bằng 8, M là một điểm tùy ý thỏa mãn (M{{A}^{2}}+M{{B}^{2}}+M{{C}^{2}}=100). Khi đó, quỹ tích điểm (M) là một mặt cầu có bán kính bằng bao nhiêu? A. 6 B. (3sqrt{3}) C. (2sqrt{3}) D. 2 Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời ….  Read More